İzmir ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

ARAÇ SATIŞ İLANI

İZMİR İLİ DAMIZLIK KOYUN  KEÇİ YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

 

Birliğimiz mülkiyetinde bulunan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka numarası, muhammen bedeli ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer, gün ve saatte  Birliğimiz mevzuatı uyarınca Açık İhale Usulü kapalı teklif vermek ve akabinde açık artırma  yoluyla satışa çıkarılmıştır.

Sıra No

Aracın Plakası

Cinsi

Markası/ Tipi

Modeli/Renk

Km

Özellikler

Muhammen Bedeli (TL) (KDV Dahil)

%3-Geçici Teminat Tutarı (TL)

   1

35 SFB 55

Tanker (Süt)

FORD CARGO
3232S E5 9S

2013/ Beyaz

77.461

4 ADET (4.700 KG)

Süt Tankı

230.000

6.900

2

35 SFB 47

Tanker (Süt)

MAN
TGL 12.180 4X2 BB

2013/ Beyaz

216.520

4 ADET (3.700 KG)

Süt Tankı

185.000

5.550

3

35 SDH 11

Otomobil (AB Heçbek)

Hundai IA

2015/ Kırmızı

18.500

Klima, Otomatik Vites,Benzin

40.000

1.200

 

 

İhalenin Yeri , Günü ve Saati : İhale, Kayyım Yönetim Kurulunca belirlenen ihale komisyonu tarafından 25/08/2017 günü saat 10:00’ de Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:34 35100 Bornova / İZMİR adresinde  İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Binası A Blok Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1-SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ 

 • Aracın Satışı: Kapalı zarf usulü ile teklif alınmak ve tekliflerin açılmasını müteakip en yüksek teklif veren 3 teklif sahibi arasında açık artırma yapılmak suretiyle yapılacaktır.
 • İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeler istenilir.

1.2.1-GERÇEK KİŞİLERİN :

 1. a) İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge( İkametgah Muhtardan Onaylı veya Nufus Müdürlüğünden),
 1. b) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

 

 1. c) İhale ile ilgili dilekçe ve teklif mektubu,

 

 1. d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

 1. e) Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini İhale komisyona vereceklerdir.

 

1.2.2.-TÜZEL KİŞİLERİN :

 

 1. a) Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca
 1. b) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
 1. c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
 1. d) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil gazetesi istenir.

 

2- SATIŞ ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ 

 1. a) İhaleye iştirak etmek isteyenler, Satış Şartnamesini 25/08/2017 tarihi ihale saatine kadar “İZMİR İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Merkez Seferihisar Şubesi Muhasebe Birimi Hıdırlık Mahallesi 65.Sokak No:11/2 Seferihisar / İZMİR” adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Ayrıca Şartname ve ekleri Birliğimiz izmirkoyunkeci.org.tr internet sitesinden de görülebilir.
 1. b) İhaleye iştirak etmek isteyenler satış şartnamesinde belirtilen tüm şartların kendileri için bağlayıcı olduğunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
 1. c) İZMİR İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, tüm çalışanları ve birinci derece yakınları ihaleye katılamazlar. İhaleye katıldıkları tespit edildiğinde ihale dışı bırakılacak ve geçici teminatları irat kaydedilecektir. İhale kararı onaylandıktan sonra ihaleyi aldıklarının fark edilmesi halinde ise ihale iptal edilecek ve geçici teminatları irat kaydedilecektir.
 1. d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye giremez.

3- TEMİNATLAR  VE  TEMİNATLARIN  YATIRILMASI 

 1. a) İhaleye iştirak etmek isteyenler araç için belirlenen muhammen bedelin en az % 3 tutarındaki geçici  teminat miktarını en geç  25/08/2017 günü ihale saatine kadar TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 1958 İZMİR/GİRİŞİMCİ Şubesi  IBAN: TR44 0001 0019 5851 1119 8950 31 numaralı hesabına yatıracaklardır.
 2. b) Teminatı yatırdıklarına ilişkin makbuz veya belgelerin en geç 25/08/2017 günü ihale saatine kadar teklif mektupları içinde şartnamenin alındığı açık adrese teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. c) İhale sonrası ihale kendisinde kalmamış olan isteklilerin teminatı, 25/08/2017 günü ihale bitiminden itibaren kendisine iade edilecek, ihale kendisinde kalan isteklinin teminatı iade edilmeyerek araç satış bedelinden mahsup edilecektir.

 

4-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ

 

 1. a) Teklif sahipleri; teklif mektuplarında satın almayı düşündükleri aracı ve teklif ettikleri bedeli rakam ve yazı ile (yazı ile yazılmayan teklifler geçersiz sayılacaktır) yazıp teklif altına resmi tebligat adreslerinive telefonlarını yazarak imzalayacaklar. Tekliflerine nüfus cüzdan sureti/fotokopisi ile her sayfası imzalanmış şartname ve teminatın yatırıldığına dair makbuz veya belgeyi ekleyerek bir zarfa koyup, zarfın ağzını yapıştırıp,  zarf üzerine ad soyad ve ihalenin adını yazıp altına da “TEKLİFTİR” yazdıktan sonra en geç 24/08/2017  günü saat 18:00’a kadar “İZMİR İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Merkez Seferihisar Şubesi Muhasebe Birimi Hıdırlık Mahallesi 65.Sokak No:11/2 Seferihisar / İZMİR” adresine veya 25/08/2017 günü saat 10:00’a kadar “İZMİR İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü A Blok “ Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:34 35100 Bornova / İZMİR adresinde  Kayyum Heyeti İkinci Başkanı Cemil ÇUMAK’a imza karşılığında teslim edilebilecektir

 

 1. b) Tüzel kişilik adına verilecek tekliflerde; teklif zarfı içerisine noterden tasdikli imza sirküleri, vekaleten girilecek ihalelerde ihaleye katılma yetkisini içeren ve noterden tasdikli vekaletnamenin eklenmesi zorunludur.

 

 1. c) Tekliflerde; yazılı teklif, nüfus cüzdan sureti, teminatın yatırıldığına dair makbuz veya belge ile imzalı şartname bulunmayan teklifler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten verilen tekliflerde bu belgelere ilave olarak noterden tasdikli imza sirküsü ile ihaleye girme yetkisini taşıyan ve noterden tasdikli vekaletnamelerin bulunmadığı teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

5-ARACIN GÖRÜLMESİ

 

İhale konusu araç ilan tarihinden itibaren 24/08/2017 tarihi saat 18:00’a kadar mesai saatleri içinde İZMİR İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Merkez Seferihisar Şubesi  otoparkında, ihale makamının yetkili personeli nezaretinde görülebilecektir.

 

6- İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ

 

 1. a) İhale 25/08/2017 günü saat 10:00 ‘de, Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen komisyonca, tüm istekliler huzurunda teklif zarfları açıldıktan ve teklifler üzerinde usulü inceleme yapıldıktan ve geçersiz olan teklifler ihale dışında bırakıldıktan ve bu durumu zapta geçtikten sonra, geçerli tüm teklifler zapta geçecek ve en yüksek üç isteklinin teklifi tespit edilerek, üç istekli arasında yeniden sözlü olarak açık arttırma yapılacak. Bu sırada verilen yeni teklifler yine zapta geçecek ve verilen en yüksek teklif üç kez tekrarlandıktan sonra başka teklif veren olmadığı taktirde en yüksek teklifi verene ihale yapılacak ve ihale tutanağı komisyon ve en yüksek teklifi veren üç istekli tarafından imza altına alınacaktır.

 

 1. b) Araç için teklif veren isteklinin tek olması halinde, ayrıca açık arttırma yapılmaksızın ihale tek teklif sahibine yapılabilecek, sadece iki teklif olması halinde de iki istekli arasında açık arttırma yapılacaktır.

 

 1. c) Açık Artırma usulunde, teklif sahiplerinin ilan edilen gün ve saatte şartnamede belirtilen teminat ve belgelerle satış komisyonuna başvurması üzerine şartnamede öngörülen koşullara sahip teklif sahiplerinin verdiği son fiyatlar satış komisyonu tarafından, teklif verenlerinde imzalarını içeren bir tutanağa bağlanarak açık artırma sonucunda ulaşılan en yüksek bedel olarak tespit edilecektir.

 

 1. d) Söz konusu şartnamede belirtilen tüm araçlara teklif verilebilinir ya da seçilen araçlar için de ayrı ayrı teklif verilebilecektir.

 

 

 

7- İHALENİN KESİNLEŞMESİ

 

 1. a) İhale, komisyon kararının Birlik Yönetim Kurulu Başkanınca onaylamasını müteakip kesinleşmiş sayılacaktır.

 

 1. b) İhale Komisyonu ihaleleri iptal etme yetkisine sahip olup bu durum istekliler tarafından peşinen kabul edilmiştir.

 

8- İHALE BEDELLERİNİN YATIRILMASI

 

 1. a) İstekli, ihalenin yetkili komisyon tarafından onayladığına ilişkin kararın, kendisine bildirmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde, ihale bedelini TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 1958 İZMİR/GİRİŞİMCİ Şubesi IBAN: TR44 0001 0019 5851 1119 8950 31 numaralı hesabına yatıracaklardır. Araç satışından doğan Damga Vergisi ve diğer harç veya resim bedellerinin Tescil ve Devir işlemlerinden önce Alıcı tarafından ilgili kurumlara yatırıldığı şubemiz tarafından sorgulanacaktır. 
 1. b) İsteklinin ihale bedelini kendisine verilen süre içerisinde yatırmaması halinde ihaleden vazgeçmiş sayılacak, ancak bu durumda yatırmış olduğu teminat irat kaydedilerek araç ikinci sırada pey süren istekliye teklif edilecek, onun da kabul etmemesi halinde yeniden ihaleye çıkarılacaktır. Bu durum istekliler tarafından peşinen kabul edilmiştir.

 

9-İHALEDEN KAYNAKLANAN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE DEVİR BEDELLERİ

 a) İhale bedeli KDV dahil olup, ihale bedelinden kaynaklanan Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacak ve ilgili kurumlara ödenecektir. Ticari araçlarda KDV oranı %18 (yüzde onsekiz), Hususi araçlarda KDV oranı %1 (yüzdebir)’ dir. 

 1. b) Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibari ile İZMİR İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği’ ne aittir.

 

10 ARACIN TESLİMİ 

İhale konusu araç,  araca ait devir işlemleri tamamlandıktan, aracın alıcı adına Trafik tescil işlemleri tamamlandıktan ve alıcı adına düzenlenen ruhsat fotokopisi alındıktan sonra aynı gün ihale makamı tarafından bir teslim tutanağı ile alıcıya teslim edilecektir.

11- DİĞER ŞARTLAR

 a) Alıcı, ihale konusu aracı, ihale tarihi öncesi görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında teslimden sonra aracın kendisine teklif edildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. 

 1. b) İhale sırasında aracın kilometresi ihale makamı tarafından ihale tutanağına şerh edilecek ve ihale tarihinden, teslim tarihine kadar olan dönemde ihale makamı tarafından araç kullanılmayacaktır. 
 1. c) İhale tarihi ile teslim tarihi arasındaki dönemde araçta meydana gelecek hasarlar ihale makamına ait olacaktır. İhale tarihi ile teslim tarihi arasında araçta bir hasar meydana gelmesi halinde ihale alıcısı, ihaleden vazgeçme hakkına haiz olacak, bu durumda ihale makamı alıcıya tüm teminatlarını iade edecek, ancak, başka bir nam adı altında bir ödeme yapmayacak ve ihale alıcısı da, ihale makamından herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaktır.
 1. d) Şartname eki listeler Şartname ve eklerindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılırlar.
 1. e) İş bu Şartnamede belirtilen açık adresine yapılan tebliğatların, adres değişikliği, adrese geç ulaşma,PTT ve/veya KARGO ‘ daki geçikmeler İhale Komisyonu ve/veya İzmir İli Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği sorumlu tutulamaz.

 

12- SON HÜKÜMLER 

         a) İhaleye katılanlar bu Şartname ve eklerindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılırlar. 

 1. b) İş bu Şartname 12 (oniki) maddeden ibaret olup, ihaleye katılanlar bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İZMİR mahkemeleri yetkilidir.   07/08/2017