İzmir ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

Proje Teknik Eleman Alımı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İZMİR İL VE İLÇELERİNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EK İLAN METNİNDEKİ ŞARTLAR DÂHİLİNDE 1(BİR) KİŞİ ”PROJE TEKNİK ELEMANI OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKTİR” DUYURULUR.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İZMİR İL VE İLÇELERİNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EK İLAN METNİNDEKİ ŞARTLAR DÂHİLİNDE 1(BİR) KİŞİ ”PROJE TEKNİK ELEMANI OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKTİR” DUYURULUR.

      Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi amacıyla İlimizde yürütülmekte olan Türk Saanen Keçisinin Halk Elinde Islahı Alt Projesinde çalıştırılmak üzere 1(Bir) kişinin sözleşmeli personel(Proje Teknik Elemanı) olarak istihdamı yapılacaktır.

İLAN

1-  Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanında Aranacak Şartlar

     a)  T.C. vatandaşı olması,

     b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim / zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık / ziraat teknisyeni(hayvancılık alanı) mezunları olması

     c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması,

     d) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

     e) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,

     f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir.)

     g) Projenin yürütüleceği il ya da ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

 2- Müracaatta istenen Belgeler

     a) Müracaat dilekçesi

     b) Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti

     c) Nüfus cüzdan fotokopisi

     d) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

     e) İkametgâh belgesi

     f) Sürücü belgesi

     g) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,

     h) Sabıka kaydı belgesi

      ı)  Sağlık raporu

3-Müracaat yeri ve son müracaat tarihi

    a) Müracaatlar İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne(Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:34 35100 Bornova / İZMİR) yapılacaktır.

    b) Müracaatlar bizzat veya posta aracılığıyla yapılabilir. Son müracaat 15 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler ile 15 Şubat 2019 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Değerlendirme Seçim ve sözleşmenin İmzalanması

    İl Müdürlükleri tarafından müracaatlar incelenir şartları taşımayan adaylar sınava çağrılmaz. Şartları taşıyan adayların dosyaları Proje Yürütme Kurulu üyeleri tarafından sınav öncesi yeniden değerlendirilir ve gerekli şartları taşıyan adaylar mülakat sınavına alınır. Şartları taşıyan aday sayısı 10 ve daha fazla kişiyi geçmesi durumunda yazılı sınav yapılabilir. Yazılı sınav yapılması durumunda sınav sonucu ilk 5 (beş) kişi arasına giren adaylar sözlü sınava alınır. Bir asil ve bir yedek PTE belirlenir. Kararlar çoğunlukla alınır eşitlik halinde kurul başkanının oyu yönünde karar alınır.

    Sınav; 26 / Şubat / 2019 Salı günü saat 10:00’da İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bu tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava gelmemiş sayılacaklardır..

    Asil olarak belirlenen PTE’ye yetiştirici temsilcisi yönetimince sözleşme yapılmak üzere davet mektubu gönderilir. Tebligat tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde PTE  elemanı ile sözleşme imzalanır. Tebligat yapılan PTE 15(on beş) gün içerisinde davete icabet etmez ise yedek aday tebligat yapılarak sözleşmeye davet edilir. Tebligat elden imza karşılığında da yapılabilir.

   Yetiştirici temsilcisi ve PTE arasında imzalanacak olan Proje Teknik Elemanı Hizmet Sözleşmesi(EK-2) proje liderin uygun görüşü ile il müdürlüğüne teslim edilir. İl müdürlüğünce mevzuata uygunluk kontrolü yapılan sözleşme onaylanarak üst yazı ile TAGEM’e gönderilir. PTE’nın görev yetki ve sorumlulukları sözleşmede ayrıntılı olarak belirlenir. Sözleşme Proje genel koordinatörünün onayını müteakip yürürlüğe girer.

   İlgililere duyurulur.

                                                                                                                      İZMİR İL TARIM VE ORMAN

                                                                                                                      MÜDÜRLÜĞÜ